2.1.3.2 Wereldorientatie

De competentiebeandering veronderstelt een paradigmashift van wereldmodel 1 (modernisme) naar wereldmodel 2 (postmodernisme). In filosofische zin past de competentiebenadering bij wereldmodel II (Argyris) c.q. modus 2 denken (Gibbons). 
 
Argyris maakt onderscheid tussen wereldmodel I (moderne denken) en wereldmodel II (postmoderne denken). Deze twee wereldmodellen staan niet tegenover elkaar, maar zijn complementair (Argyris & Schön, 1974; Argyris, 1996: 182 – 185). Wereldmodel I kenmerkt zich door het gebruik van dichotomieën (of …of), wereldmodel II gaat uit van combinaties (en…en). 
 
Wereldmodel I (modern) en wereldmodel II (postmodern)                                            
 1. (wereld)model I (Argryis):

  homo clausus, homo economicus, autonome mens

  (wereldmodel) II (Argyris)

  competentie, de actor als probleemoplosser

  Het individu stelt doelen vast, ontwerpt en beheerst de wereld op een éénzijdige manier.

  Zorgt voor maximale winst en minimaal verlies.

  Beschermt zichzelf, treedt defensief op, geeft anderen de schuld, onderdrukt gevoelens, intellectualiseert

  Is rationeel: houdt informatie achter, censureert informatie en gedrag, voert privé-besprekingen

  Is zelfsluitend, biedt weinig hulp aan anderen, wantrouwend, risicovermijdend,

  conformistisch, diplomatiek, gaat uit van onderlinge concurrentie

  Heeft geringe keuzevrijheid

  Maakt gebruik van valide informatie

  Ontwerpt omgevingen waarin betrokkenen zichzelf (echt, authentiek)  kunnen zijn

  Vergroting van keuzemogelijkheden

  Interne betrokkenheid, voortdurende bewaking van implementatie daarvan

  Taken worden gezamenlijk beheerst

  Bescherming is een gezamenlijke, bilaterale activiteit

   

  Spreekt in rechtstreeks waarneembare categorieën, benoemt gedrag

  Vermindert inconsistentie en incongruentie

   

  De effectiviteit van probleemoplossing en besluitvorming is groot, toegenomen

  effectiviteit op lange termijn

  Bron: naar Argyris


  Wereldoriëntaties; 
  De overgang van wereldmodel I naar wereldmodel II is herkenbaar in het model van wereld -oriëntaties van Van Dinten en in de U-theorie van Scharmer. 
  Van Dinten maakt een onderscheid tussen de Interne Oriëntatie in Absolute Zin, de Interne Oriëntatie in Rationele Zin, de Externe Oriëntatie in Sociale Zin en de Externe Oriëntatie in Volledige Zin. De U-theorie van Scharmer valt goed te verbinden met de indeling van Van Dinten. Het ontwikkelingsproces verloopt van downloaden (IOAZ) naar discussie/debat (IORZ) en vervolgens wordt onder in de U de omslag gemaakt naar dialoog en naar het ontwikkelen van een prototype. Ook het model van vier veranderingsstrategieën (macht-dwang, empirisch-rationeel, normatief- re-educatief /interactief en facilitair) past in dit schema (Bennis, Benne & Chin, Mintzberg). Van de Wiel past de vier kwadranten toe bij zijn model van conflicthantering: Noord, West, Zuid, Oost. 
 2. In schema
 3. Wereldmodel I (Argyris): enkelslag leren

   

   

  Moderne maatschappij

  Mechanisch

  Veranderen als georganiseerde reis

  Focus op IQ

  Wereldmodel II (Argyris) dubbelslag en drieslag leren

   

  Postmoderne maatschappij

  Organisch

  Veranderen als trektocht, iteratief proces

  EQ en IQ

  IOAZ

  Macht-dwang

  Downloaden

   

  ‘Noorderwind’

  EOVZ

  Facilitaire veranderingsstrategie

  Prototype

  IORZ

  Empirisch-rationeel

  Debat, discussie

   

  Westen

  EOSZ

  Interactief

  Dialoog

   

  Zuiden