2.1.3.1 Pragmatisch constructivisme

Mensen worden gezien als ‘problem solvers’, die in staat zijn om materiele en immateriele artefacten te scheppen (Dewey, Vygotsky, Engestrom). Deze benadering gaat uit van een non-dualistisch mensontwerp. In de neurowetenschap wordt uit gegaan van ‘embedded cognition’ (Damasio, De Boer). Dewey ziet de mens als een actor, als een ‘problem solver’. De filosofie van J. Dewey en zijn collega G.H. Mead wordt vertaald in een model van metacompetenties, dat praktisch bruikbaar is. Het pragmatisch-constructivisme biedt een wijsgerige legitimering van de competentiebenadering. Enkele belangrijke uitgangspunten van het pragmatisch-constructivisme zijn (Dewey):