1.7.6.3.2 Met RP

Als men er voor kiest om (als ondernemer) alleen aansprakelijk te zijn voor het geïnvesteerde bedrag, is men met zijn privévermogen NIET aansprakelijk voor schulden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U kiest voor een besloten vennootschap (BV) waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. De aandelen zijn in handen van de aandeelhouder(s). De BV is een rechtspersoon, met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap. Een BV kan zelfstandig of samen met anderen worden opgericht
  2. U kiest voor een naamloze vennootschap (NV) waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij de BV, die echter overdraagbaar en verhandelbaar zijn
  3. U wordt lid van een vereniging, een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) die een bepaald doel willen bereiken. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn. De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. De hoogste macht ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken 
  4. U richt een stichting op om een bepaald doel te realiseren met behulp van een vermogen. Een stichting heeft geen leden en het doel staat beschreven in de statuten. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering ervan moet een ideëel of sociaal doel hebben. De stichting is daarom geen geschikte vorm om een onderneming te starten.