1.3.2 Ontwikkeling

Een ontwikkelings- of groeikader sluit nauw aan bij de vraag hoe men leren, zowel op individueel als collectief niveau, het best kan bevorderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat het van belang is zowel recht te doen aan het natuurlijke groeiproces van organismen (ontwikkelperspectief) als leren functioneel toe te passen als vorm van probleem oplossen binnen een welomschreven context (het teleologisch of ontwerp-perspectief)
  2. U definieert leren daartoe als ‘het leggen van nieuwe verbanden in het brein’ (Talamini, 2009). Behalve gelegd, moeten die verbanden ook zoveel mogelijk worden gebruikt (oefenen!) om de gewenste kennis en kunde blijvend eigen te kunnen maken. Hoewel dit achterliggende principe hetzelfde is, blijkt er in de praktijk een verschil te bestaan tussen het zich eigen maken van sociale of culturele kennis en feitenkennis.