2.1.1.1.1.1 Good-services

De Good-services benadering:

  1. productie van materiele goederen en de daarbij behorende transacties is de basis
  2. producten zijn tastbare dingen (tangible) 
  3. in het verlengde van de productie van goederen ontstaan allerlei diensten (services). Te denken valt aan logistiek, financiële dienstverlening, garantiestelling op de kwaliteit van goederen (after sales), marketing en reclame, personeelsbeleid etc. 
  4. Het primaat ligt bij het materiele product, de diensten zijn hieraan ondergeschikt en ervan afgeleid.  
  5. Economie gaat uit van een vrije markt van vraag en aanbod
  6. De mens is een homo economicus, die vanuit welbegrepen eigenbelang streeft naar vergroting van efficiency en winstmaximalisatie
  7. De homo economicus is een eenling en de maatschappij is atomistisch opgebouwd; er sprake van een verzameling individuen
  8. Economie gaat uit van schaarste. Waardevolle materiele zaken zijn zeldzaam en begerenswaardig. 
  9. De waarde van economische producten en diensten wordt uitgedrukt in geld. De status van een persoon wordt afgemeten aan hetgeen iemand  verdient en aan vermogen opbouwt. Hieraan wordt ook de mate van emancipatie afgemeten.