2.1.1.1.1.6. Werking

De Service Dominant Logic biedt een denkkader:

 1. dat mogelijkheden biedt om voor complexe problemen van individuen, groepen en organisaties creatieve oplossingen te bedenken
 2. bij een complex probleem staat de oplossing vooraf niet vast
 3. De inventieve of creatieve oplossing ontstaat emergent en vloeit voort uit een reeks interacties
 4. Een goede oplossing is altijd context afhankelijk
 5. Transfer van kennis is niet zonder meer mogelijk. Interacties worden gekenmerkt door een gelijkwaardige relatie van deelnemende actoren
 6. Het proces van creatief problemen oplossen verloopt non-lineair, vaak iteratief en of via abductie. Tijdens dit proces worden knelpunten, dilemma’s, belangen en rivaliserende waarden zichtbaar. Het resultaat bestaat uit een ‘experience’
 7. Een ‘experience’ geeft niet alleen een adequate oplossing voor het complexe probleem in de vorm van verhelderend inzicht (understanding) , maar biedt gelijktijdig mogelijkheden om nieuwe concepten, ideeën en toepassingsmogelijkheden te genereren. Bij de Service Dominant Logic bestaan geen eindproducten. Elk product is tevens een middel om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dit paradigma gaat uit van een overvloed aan kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze manier van denken staat in scherp contrast met de Good-services Logic, die uitgaat van schaarste en deficiëntie van materiele zaken
 8. Service Dominant Logic nodigt uit om nieuwe concepten te ontwerpen en daarbij behorende producten en diensten te ontwikkelen voor markten en doelgroepen, die nog buiten beeld zijn. Hiermee wordt de verbinding gelegd met de Blauwe Oceaan (Kim)
 9. De Service Dominant Logic biedt een metatheorie. Vargo & Lusch gaan zien deze theorie als een aanzet, die zich leent voor verdere interdisciplinaire uitwerking. Economische transacties bestaan uit het uitwisselen en verder ontwikkelen van competenties.
 10. Postmoderne bedrijven en organisaties hebben de waarde van de Service Dominant benadering begrepen. Zijn verkopen niet langer materiele producten, maar concepten. Een bedrijf als Philips verkoopt niet langer gloeilampen, met bedenkt en ontwikkelt in samenwerking met de klanten inventieve en creatieve oplossingen voor verlichting. Inmiddels richt Philips zich vooral op de ontwikkeling van concepten op het gebied van medische technologie
 11. De postmoderne economie staat in het teken van  kenniscreatie. Kennis is de belangrijkste motor of productiefactor en komt in de plaats van de traditionele trits van natuur, kapitaal en arbeid. Kennis is immaterieel (intangible). Postmoderne professionals zijn kenniswerkers en kenniskunstenaars. Zij zijn in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken door buiten het bestaande kader te treden en zich te richten op maatschappelijke transitie. Postmoderne organisaties zijn lerende organisaties. Deze organisaties fungeren als zelfscheppende netwerken.
 12. Een voorbeeld van Service denken is de doorbraak van de elektrische auto door Tesla. Deze auto is ontwikkeld door Musk, een visionaire ondernemer. De auto is zodanig ontworpen, dat zelf rijden tot de mogelijkheden behoort. Deze ondernemer ontwikkelt niet alleen een nieuw type auto, maar  richt zich tevens op het benutten van commerciële mogelijkheden in de ruimtevaart. Vanuit het perspectief van Service Dominant Logic gaat het om de introductie van een nieuw concept, dat ontstaat door combinatie van competenties. Een van de neveneffecten van de elektrische auto is de aanzienlijke vermindering van lawaai en schadelijke uitstoot. Op termijn betekent dit, dat stedelijke gebieden aan de snelwegen bewoonbaar kunnen worden gemaakt.  Auto’s kunnen ook gebruikt worden als energiecentrale. Deze nieuwe mogelijkheden hebben grote consequenties voor ruimtelijke ordening. Door combinatie van competenties ontstaat een innovatief concept en ruimte voor duurzame systeem innovatie (Rotmans, Joore).