4.4 Vertrekpunt

De term vertrekpunt verwijst in dit kader naar het geheel van theoretische uitgangspunten, mens- en wereldbeelden die gezamenlijk bepalen waarom en hoe men naar een bepaald vraagstelling kijkt en welke vragen men daarbij stelt. 

  1. Metacompetenties als oplossingsrichting
  2. Ecologisch denken als wereldoriëntatie
  3. Postmoderne filosofische stromingen: pragmatisme, constructionisme, fenomenologie, taalanalyse, discoursanalyse
  4. Maatschappelijke transitie
  5. Theoretisch-conceptueel kader 
  6. Systeembenadering als meta-theorie
  7. Methodiek op hoofdlijnen: Kaizen/Lean, Vanguard, ToC, oplossingsgericht werken, systemisch werken
  8. Didactiek nader beschouwd: co-creatie, individueel en collectief leren, Design Thinking, Leren Leren

NOG ORDENEN! 

ZIE A.Vindkunde: 2.Ordenen 

ZIE B. Methodiek: 2. Metacompetenties