Inleiding Vindkunde

Vindkunde (heuristiek) is de wetenschap van het vinden. Hier staat vindkunde in het teken van het op methodische en gestructureerde wijze beantwoorden van praktijkvragen.

Hoe doe ik dat?

  1. U verheldert uw vraagstelling met behulp van een aantal vraaggerelateerde uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van kennis. U ordent
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen vindkunde en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkeling van de vindkunde. U kent de historie
  5. U bakent vindkunde af en gaat op zoek naar contrasten
  6. U put uit diverse vindkundige bronnen
  7. U beseft dat deze indeling en werkwijze deel uitmaken van het pragmatisme
  8. U focust op de mindmap van de creatieve professional: de metacompetentiegedachte
  9. U integreert dit alles tot een frame van metacompetentie-uitgangspunten.

Meer weten? Zie Denkhulp