2.1.5.3.1 Betekenisverlening

Het verlenen van betekenis aan de wereld is van belang omdat de werkelijkheid als eenduidig en ondubbelzinnig begrip niet bestaat niet. Er is daarom steeds sprake van dilemma's die men als probleemoplosser moet zien te duiden om ze te kunnen overwinnen.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat wat wij als de werkelijkheid ervaren in feite een (steeds veranderende) resultante is van voortdurende interactie
  2. U gaat er van uit dat de werkelijkheid niet als een objectief gegeven, iets dat buiten onszelf staat, kan worden onderzocht
  3. U benadert de werkelijkheid als iets dat alleen kan worden begrepen als het resultaat van menselijk denken en handelen
  4. U ziet leven in het algemeen en probleem oplossen in het bijzonder primair als een proces van (sociaal) construeren, reconstrueren en herconstrueren
  5. U weet dat taal hierbij een belangrijke 'vormende' rol speelt
  6. U erkent dat objectieve waarnemingen, waarbij de subjectieve betekenisgeving en individuele context juist worden ontkend of buitengesloten, per definitie beperkt zijn
  7. U streeft naar diversiteit en meervoudig kijken omdat dit beter past bij de complexiteit van de wereld dan kunstmatige ordening.

Meer weten? Zie Symbolisch kader